Skip to main content

Algemene Voorwaarden

roadsurfer – Korte huurperiode

1. Toepasselijk recht, inhoud overeenkomst, positie van de klant

Voorwerp van onderhavige overeenkomst is de overdracht in huur van een camper, uitgerust met een standaard of individuele afwerking en/of accessoires door Roadsurfer GmbH in de hoedanigheid van verhuurder aan huurder.

Indien huur plaatsvindt bij een vestiging van verhuurder in Duitsland, is uitsluitend het Duitse recht op onderhavige overeenkomst van toepassing. De toepassing van VN-kooprecht en het Duitse internationale privaatrecht is uitgesloten. In geval de huurovereenkomst via een vestiging buiten Duitsland tot stand komt en voor zover huurder een particulier, m.a.w. een natuurlijke persoon is, die een rechtshandeling afsluit voor gebruik dat buiten het kader van diens professionele activiteiten of activiteiten als zelfstandige/ondernemer valt (volgens § 13 BGB,Vert.: Duitse Burgerlijk Wetboek), zijn daarnaast de wettelijke voorschriften voor de bescherming van de consument van toepassing, die van kracht zijn in het land waar huurder zijn gewone woonplaats heeft en voor zover voornoemde voorschriften huurder uitgebreidere bescherming bieden.

Op de overeenkomst en daaruit voortvloeiende contractuele verhoudingen zijn de volgende documenten van toepassing:

 1. de huurovereenkomst met de daarin de overeengekomen voorwaarden en een beschrijving van de conditie van het gehuurde voertuig,
 2. de boekingsbevestiging per e-mail,
 3. de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Huurder is verantwoordelijk voor het gebruik van het door hem gehuurde voertuig en bepaalt zelf de rit. Verhuurder is niet gehouden tot het verlenen van reisassistentie. De wettelijke bepalingen inzake pakketreizen, met name artikel §§ 651 BGB, zijn direct noch indirect van toepassing.

Met het gehuurde voertuig mag uitsluitend worden gereden in lidstaten van de Europese Unie en in Groot-Brittannië, Noorwegen, IJsland, Kroatië, Andorra, Albanië, Macedonië, Bosnië Herzegovina en in Zwitserland. Met name reizen naar Turkije, Rusland, Marokko, Tunesië en alle andere niet EU-landen zijn verboden.

De campers worden uitsluitend verhuurd voor particuliere doeleinden, zoals vakantiereizen, deelname aan sportieve events en/of alledaags gebruik etc. Commercieel gebruik, ongeacht de aard, en/of ongebruikelijk rijgedrag (bijvoorbeeld meervoudig afleggen van hetzelfde traject, uitvoeren van taxi- of shuttleritten) of gebruik voor verhuizingen zijn verboden. In geval van een overtreding is huurder gerechtigd de huurovereenkomst om zwaarwegende redenen onmiddellijk te ontbinden en eventueel een schadevordering in te stellen.

Gebruik door huurder van het gehuurde voertuig voor deelname aan evenementen en/of -proeven in de autosport, of het transport van explosieve, licht ontvlambare, giftige of andere gevaarlijke stoffen, is verboden. Gebruik is eveneens verboden t.b.v. het begaan van overtredingen op de wet op in- en uitvoer, ook wanneer op dergelijke overtredingen enkel het desbetreffende lokale strafrecht van toepassing is, het doorverhuren, uitlenen of gebruik voor enig ander commercieel doeleinde – tenzij één en ander uitdrukkelijk werd overeengekomen – of voor enigerlei gebruik dat het contractueel vastgelegde gebruik overschrijdt. Bij twijfel over het gebruik van het gehuurde voertuig behoudt verhuurder zich het recht voor het voertuig niet te overhandigen.

Het afplakken en/of het verwijderen van het Roadsurfer-logo is in beginsel verboden. Het opplakken van een aanvullend logo (co-branding) is in individuele gevallen en in overleg toegestaan.

Het huren van een camper voor gebruik als home-office t.b.v. kantooractiviteiten van huurder en/of diens medewerkers (bij huur door zakelijke klanten) wordt niet aangemerkt als commercieel doeleinde.

2. Bestuurder

In beginsel mogen alle meerderjarige, natuurlijke personen, die op het moment van huren ten minste één jaar in het bezit zijn van een geldig rijbewijs klasse 3 of B de campers besturen.

Huurder en bestuurders worden schriftelijk in de huurovereenkomst vermeld en voornoemde personen dienen bij de overdracht van het voertuig hun originele rijbewijs aan verhuurder te laten zien. Kopieën worden niet geaccepteerd. Huurder wordt gedurende de overeengekomen huurperiode aangemerkt als eigenaar van het gehuurde voertuig.

Huurder is aansprakelijk voor het handelen van de bestuurder. Meerdere huurders zijn aansprakelijk te stellen als hoofdelijke schuldenaars.

Alle personen die gedurende huurperiode meereizen dienen bij verhuurder te worden gemeld. Bij twijfel over de waarheidsgetrouwheid van het vermelde gebruik en het aantal passagiers, behoudt verhuurder zich het recht voor het huurvoertuig niet te overhandigen.

Het gehuurde voertuig mag alleen worden bestuurd door de huurder en de in de huurovereenkomst vermelde bestuurders. Indien huurder het voertuig laat besturen door een bestuurder die daartoe niet gerechtigd is, wordt dit aangemerkt als een schending van de huurvoorwaarden. Huurder is aansprakelijk voor alle schade die door een niet-gerechtigd bestuurder wordt veroorzaakt. Niet-gerechtigde bestuurders kunnen geen aanspraak maken op de dekking van de door verhuurder, als extra service, aangeboden verzekeringen (Zorgeloos-pakketten etc.). In dergelijke gevallen geldt uitsluitend de dekking uit hoofde van de wettelijke-aansprakelijkheidsverzekering.

Verhuur van het voertuig aan zakelijke klanten is enkel toegestaan bij gebruik door huurder of diens medewerkers voor geoorloofde privédoeleinden, zoals bepaald in paragraaf 1. In het geval in de huurovereenkomst werd bepaald dat de zakelijke klant als huurder gerechtigd is het voertuig aan diens medewerkers ter beschikking te stellen, is huurder gehouden ervoor zorg te dragen dat het verhuurde voertuig uitsluitend ter beschikking wordt gesteld aan personen die gerechtigd zijn het voertuig te besturen, zoals bepaald in paragraaf 2.

Het is huurder en/of bestuurder niet toegestaan het gehuurde voertuig te besturen wanneer de rijvaardigheid is beperkt, met name na het consumeren van alcohol, drugs of in geval van ziekte.

3. Prijzen

De totale huurprijs is samengesteld uit daghuurprijs, eventueel bijgeboekte uitrusting en de vaste servicekosten. Het overdragen van het voertuig voor de in de huurovereenkomst vermelde huurperiode is in de daghuurprijs inbegrepen. Eveneens inbegrepen zijn de kosten voor onderhoud en reparaties voortvloeiend uit slijtage, evenals de overeengekomen verzekeringsdekking. De prijzen die vermeld staan op https://roadsurfer.com/nl/ gelden op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst als prijzen inclusief btw. De daghuurprijzen staan vermeld in de prijslijst op: https://roadsurfer.com/nl/prijzen/

Naast de daghuurprijs wordt per huurtermijn een vast bedrag voor servicekosten ter hoogte van € 99 in rekening gebracht. Voor een huurvoertuig waarin huisdieren zijn toegestaan, bedragen de vaste servicekosten € 179. Deze servicekosten dekken de kosten die voor het gereedmaken voor verhuur van het voertuig benodigd zijn.

Alle kosten, die niet uitdrukkelijk in de totale huurprijs werden opgenomen of daarin zijn inbegrepen, komen voor rekening van huurder. Het betreft hier met name kosten, als tolgeld, brandstofkosten, parkeergeld, plaatsgeld op campings, en/of andere staanplaatskosten of vervoerskosten, zoals kosten voor (veer)boten. Het kan sporadisch voorkomen dat een voorgaande huurder al bepaalde kosten of leges (bijv. Jaarvignet voor Zwitserland) voor het huurvoertuig heeft voldaan, waarvan ook een volgende huurder tijdens de huurperiode gebruik van kan maken. Op dergelijke extra diensten kan echter geen aanspraak worden gemaakt.

Bekeuringen en boetes komen eveneens voor rekening van de huurder. Voor de verwerking van bekeuringen, flits- en parkeerboetes brengt verhuurder per mandaat administratiekosten ter hoogte van € 19 in rekening.

Huurder verleent hierbij toestemming aan verhuurder, de uit de contractuele relatie verschuldigde kosten voor de huurauto en alle andere uit de huurovereenkomst voortvloeiende vorderingen af te boeken, hetzij van de creditkaart die bij de totstandkoming van de huurovereenkomst of op een later tijdstip werd overlegd, hetzij van in de huurovereenkomst vermelde creditkaart. Daarnaast verleent huurder toestemming aan verhuurder om het in paragraaf 3 vermelde bedrag via voornoemde creditkaart af te boeken voor bekeuringen, flitser- en parkeerboetes, evenals de administratiekosten voor schade conform het vermelde in paragraaf 11 en de administratiekosten voor tolgelden zoals bepaald in paragraaf 14. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen en indien er geen sprake is van ongebruikelijk rijgedrag, zijn alle kilometers die de huurder met het gehuurde voertuig rijdt, bij de daghuurprijs inbegrepen. Indien naderhand toch oneigenlijk gebruik wordt vastgesteld, is huurder gehouden een schadevergoeding te betalen.

Speciale kortingen (acties, aanbiedingen voor medewerkers of speciale beursacties) kunnen in beginsel niet met elkaar, noch met korting voor herhaald gebruik of vroegboekkorting worden gecombineerd.

4. Boekingen

Door het verzenden van het ingevulde boekingsformulier verstuurt huurder een bindend bod voor de totstandkoming van de huurovereenkomst en door tijdens het boeken de optie ‘opt-in’ te selecteren, geeft huurder aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van verhuurder.

Ter informatie wordt een melding op de boekingspagina weergegeven en ontvangt huurder automatisch een direct-mail (instant mail) van verhuurder ter bevestiging van de ontvangst van de aanvraag. Pas na ontvangst van de schriftelijke en door verhuurder verzonden bevestiging van de boeking (per e-mail) via het boekingsportaal (https://booking.roadsurfer.com) geldt de boeking als bindend voor verhuurder (= totstandkoming van overeenkomst) en is het huurvoertuig definitief geboekt.

Uit hoofde van de eigen beschikkingsvrijheid, heeft verhuurder het recht de totstandkoming van een huurovereenkomst af te wijzen.

De aanbetaling voor een boeking bedraagt 50% van de totale huurprijs (inclusief extra’s en de servicekosten) en dient binnen 7 dagen na de boeking (m.a.w. na ontvangst van de bevestiging van de boeking) te worden betaald. De resterende 50% van de totale som moet uiterlijk 30 dagen voor aanvang van de huurperiode door verhuurder zijn ontvangen. Bij een boeking minder dan 7 dagen voor aanvang van de huurperiode, dient de totale huurprijs onmiddellijk te worden voldaan. Indien de aanbetaling of resterende betaling niet binnen de gestelde termijn wordt betaald, mag verhuurder naar eigen goeddunken bepalen wanneer de boeking als definitief geannuleerd wordt aangemerkt.

5. Annuleren

Indien huurder zich uit de huurovereenkomst wenst terug te trekken, geldt het volgende:

 • Tussen 0 en 48 uur vóór aanvang van de overeengekomen huurperiode, dient de volledige huurprijs, inclusief de kosten voor geboekte extra’s, aan Roadsurfer te worden betaald. Bij kennisgeving van terugtrekking kan geen aanspraak worden gemaakt op omboeking of een reisvoucher (hierna te noemen ‘voucher’). In de volgende paragraaf vindt u uitgebreidere informatie over voornoemde vouchers
 • Tussen 48 en 29 dagen vóór aanvang van de overeengekomen huurperiode, dient de volledige huurprijs, inclusief de kosten voor geboekte extra’s, aan Roadsurfer te worden betaald. Huurder heeft de vrije keuze uit:
  • een voucher ter waarde van de totale huurprijs,
  • een omboeking naar een periode naar keuze, of
  • een omboeking naar een andere voertuigcategorie

  Indien de totale huurprijs bij omboeking hoger uitvalt dan de oorspronkelijke overeengekomen huurprijs, is huurder gehouden het verschil tussen beide bedragen te betalen. Echter, indien de nieuwe huurprijs lager uitvalt, ontvangt huurder een voucher ter hoogte van het verschil tussen de nieuwe en de oorspronkelijk overeengekomen huurprijs. Vanaf de datum van de omboeking of de uitreiking van een annulatie voucher heeft de huurder een driejarige geldigheidsduur. Na het verstrijken van de geldigheidsduur (de oorspronkelijke omboekings- of annuleringsdatum is doorslaggevend) bestaat er geen recht meer op een hernieuwde omboeking of op uitreiking van een annulatie voucher.

 • Tussen 30 en 59 dagen vóór aanvang van de overeengekomen huurperiode, kan op aanvraag van huurder max. 50% van de overeengekomen totale huurprijs aan huurder worden vergoed. Afhankelijk van de hoogte van de te vergoeden totale huurprijs, kan huurder ten aanzien van het resterende bedrag vrij kiezen tussen
  • een voucher ter waarde van 50% of 100% van de totale, overeengekomen huurprijs (afhankelijk van de hoogte van de gekozen vergoeding),
  • een omboeking naar een periode naar keuze, of
  • een omboeking naar een andere voertuigcategorie

  Indien de totale huurprijs bij omboeking hoger uitvalt dan de oorspronkelijke overeengekomen huurprijs, is huurder gehouden het verschil tussen beide bedragen te betalen. Echter, indien de nieuwe totale huurprijs lager uitvalt, ontvangt huurder een tegoedbon ter hoogte van het verschil tussen de nieuwe en de oorspronkelijk overeengekomen, totale huurprijs. Vanaf de datum van de omboeking of de uitreiking van een annulatie voucher heeft de huurder een driejarige geldigheidsduur. Na het verstrijken van de geldigheidsduur (de oorspronkelijke omboekings- of annuleringsdatum is doorslaggevend) bestaat er geen recht meer op een hernieuwde omboeking of op uitreiking van een annulatie voucher.

 • Annuleren is kosteloos indien huurder dit minimaal 60 dagen vóór aanvang van de overeengekomen huurperiode kenbaar maakt en een eventuele aanbetaling zal aan huurder worden terugbetaald. Indien de reis werd betaald met een voucher of een cadeaubon/tegoedbon, ontvangt huurder enkel een voucher ter waarde van de overeengekomen totale huurprijs.

Gehuurde uitrusting kan niet als afzonderlijk deel van een boeking worden geannuleerd. Kosten voor uitrusting als een fietsendrager of campingtoilet worden bij annulering niet terugbetaald.

Huurder blijft het recht voorbehouden aan te tonen dat er sprake is van überhaupt geen of slechts geringe schade.

Bij vroegtijdige beëindiging van de huurovereenkomst door inleveren van het gehuurde voertuig, kan geen aanspraak worden gemaakt op gedeeltelijke terugbetaling van de huurprijs, noch op een voucher of (gedeeltelijke) omboeking voor een andere periode.

Voor vouchers gelden de volgende voorwaarden:

   • Voucher blijft na de datum van afgifte 3 jaar geldig.
   • Na annulering van een met een voucher betaalde boeking, geldt voor de naar aanleiding van voornoemde annulering uitgegeven voucher de vervaldatum van de oorspronkelijke voucher.
   • Uitbetaling van de voucher in contanten is uitgesloten.
   • Bij het afronden van een boeking zijn de huidige prijzen en Algemene Voorwaarden van toepassing, er kan geen aanspraak op de oorspronkelijke huurprijs worden gemaakt.
   • Doorverkopen van een voucher is niet toegestaan.

6. Betalingswijze en borg

Om te waarborgen dat het voertuig onbeschadigd en schoongemaakt wordt teruggebracht, dient bij aanvang van de huurperiode een waarborgsom ter hoogte van € 800 met creditkaart te worden betaald. Betaling van de waarborgsom door huurder wordt op de huurovereenkomst gekwiteerd. Zonder betaling van de waarborgsom wordt het gehuurde voertuig niet aan huurder overhandigd. Het niet tijdig betalen van de aanbetaling, de resterende som of de waarborg, geeft verhuurder het recht de huurovereenkomst om zwaarwegende redenen onmiddellijk te ontbinden, behoudens mogelijke vorderingen tot schadevergoeding.

Bij het overhandigen van het voertuig bij aanvang van de huurperiode worden al aanwezige beschadigingen aan het verhuurde voertuig schriftelijk vastgelegd en huurder krijgt hiervan een overzicht overhandigd. Bij inlevering van het voertuig in een onbeschadigde conditie, afgezien van de in het voornoemde rapport vermelde schade, wordt de waarborgsom binnen een termijn van 8 weken na afloop van de contractuele relatie terugbetaald, op voorwaarde dat de waarborgsom werd betaald met een EC-betaalkaart. De blokkering van de waarborgsom via creditkaart wordt na een termijn van 30 dagen automatisch opgeheven. Dit ontheft huurder echter niet van diens aansprakelijkheid voor verdekte of verborgen gebreken of beschadigingen die door verhuurder, binnen 48 uur na inlevering van het gehuurde voertuig, worden vastgesteld.

Bij een ongeval waarbij andere partijen betrokken zijn, wordt de waarborgsom incl. het eventuele eigen risico van huurder zolang door verhuurder ingehouden c.q. ingevorderd tot de schuldvraag op ondubbelzinnige wijze, in of buiten rechte, is vastgesteld.

Voor zover extra kosten op het moment van inlevering van het voertuig al kunnen worden berekend, zullen voornoemde kosten (bijv. speciale reinigingskosten) aan huurder in rekening worden gebracht. Indien er sprake is van extra kosten voortvloeiend uit bijvoorbeeld een bekeuring, of wanneer er, bij inlevering, schade aan het gehuurde voertuig werd vastgesteld, zal verhuurder, zodra hij kennis heeft genomen van voornoemde kosten, voor huurder een specificatie van deze kosten en administratieve kosten (bijv. kosten voor schadeherstel, verwerkingskosten voor bekeuringen) opstellen.

Verhuurder is gerechtigd de eventuele verschuldigde extra kosten per omgaande in te houden op de waarborgsom.

Huurder kan binnen een termijn van 14 dagen, ingaand vanaf ontvangst van het schrijven, per e-mail of per post bezwaar tegen de berekening aantekenen. Dit geldt eveneens voor het aantonen dat verhuurder niet de veroorzaker is van de situatie waaruit kosten of leges voortvloeien. Indien huurder niet binnen de gestelde termijn reageert, worden hem de kosten in rekening gebracht.

7. Huurperiode

De huurperiode loopt van het contractueel vastgelegde moment waarop het voertuig wordt afgehaald tot het moment van terugbrengen. De minimale, over het jaar verspreide huurperiode bedraagt 3 nachten.

Het voertuig dient op het in de huurovereenkomst vermelde tijdstip te worden ingeleverd.

Bij overschrijding van de overeengekomen huurperiode zal per begonnen uur een bedrag van € 50 in rekening worden gebracht, behalve wanneer de te late inlevering door huurder werd veroorzaakt door te wijten is aan onvoorziene omstandigheden, waarvoor de bewijslast bij huurder ligt. Voor iedere periode van 24 uur dat het voertuig te laat wordt ingeleverd, wordt een maximale vergoeding van € 500 in rekening gebracht. In het geval verhuurder schade lijdt door de niet tijdige inlevering van het voertuig (bijv. winstderving, schadeclaim van navolgende huurder, organisatorische kosten etc.) behoudt verhuurder zich het recht voor schadeclaims op huurder te verhalen.

Bij het eerder terugbrengen van het voertuig dan op het tijdstip vermeld in de overeenkomst, blijft de volledige overeengekomen huurprijs verschuldigd. In zijn algemeenheid wordt door verhuurder niet toegestaan dat de huur automatisch wordt omgezet in een contract van onbepaalde duur.

8. Overdracht en inlevering van het gehuurde voertuig

Het voertuig wordt bij de desbetreffende vestigingen overhandigd en ingeleverd. Het gehuurde voertuig dient door huurder op het afgesproken tijdstip bij de in de huurovereenkomst vermelde vestiging te worden opgehaald.

Om een soepele organisatie van zijden van verhuurder te kunnen waarborgen, kan het in afzonderlijke gevallen gebeuren dat het gehuurde voertuig is uitgerust met een fietsendrager – terwijl voornoemde drager niet nadrukkelijk door huurder werd gereserveerd. Verhuurder is niet gehouden de fietsendrager te demonteren. Bij reserveringen gelden de op de website vermelde afmetingen van het voertuig (max. 6 meter lang).

Huurder is gehouden het gehuurde voertuig, na afloop van de huurperiode op het afgesproken tijdstip, bij de in de huurovereenkomst vermelde vestiging in te leveren. Indien het gehuurde voertuig niet wordt teruggebracht op de in de huurovereenkomst vermelde dag en er geen sprake is van een melding van huurder aangaande de reden voor de verlate inlevering, mag verhuurder het gebruik van het gehuurde voertuig door huurder als onwettig aanmerken. Huurder is dientengevolge gerechtigd aangifte te doen bij de verantwoordelijke autoriteit.

Bij inlevering van de camper is huurder gehouden om, samen met een vertegenwoordiger van verhuurder, een inspectie van het gehuurde voertuig uit te voeren. In het kader van deze inspectie worden nieuwe beschadigingen aan het voertuig geregistreerd, waarvan geen melding werd gemaakt in de beschrijving van de conditie van het voertuig bij aflevering van voornoemd voertuig. In geval van schade zal verhuurder binnen een termijn van 14 dagen een berekening van de schade opstellen. Indien er naderhand schade aan het voertuig wordt vastgesteld, die tijdens de inspectie bij inlevering van het voertuig niet zichtbaar was, bijvoorbeeld door afdekking door vuil aan de buitenkant van het voertuig, kan dit niet worden aangemerkt als enige vorm van kwijtschelding door verhuurder.

Het gehuurde voertuig moet met een volle brandstoftank worden teruggebracht. Een niet volle brandstoftank zal tegen de geldende benzineprijs door verhuurder worden gevuld en voornoemde brandstofkosten worden in rekening gebracht, evenals een vast bedrag voor administratiekosten ter hoogte van € 19. Het bedrag mag rechtstreeks op de waarborgsom worden ingehouden.

Het gehuurde voertuig moet bij overhandiging door huurder aan verhuurder van binnen volledig zijn schoongemaakt (geveegd, gezogen en gedweild). Verhuurder verzorgt de verdere reiniging aan binnen- en buitenkant.

Gemaakte schoonmaakkosten voor het verwijderen van hardnekkige vlekken uit bijvoorbeeld kussens, van het plafond of de binnenwanden, worden ingehouden op de waarborgsom met een minimum van € 200 voor speciale schoonmaakkosten. Het is huurder toegestaan het bewijs te leveren dat er geen sprake is van een beschadiging of dat de kosten aanzienlijk lager zijn als die aangerekend in de speciale schoonmaakkosten. In geval van een sterk vervuilde buitenkant (bijv. modder) zullen de schoonmaakkosten ook aan huurder worden doorberekend.

Als het gehuurde voertuig niet met een volledig schoongemaakte binnenkant wordt geretourneerd (geveegd, gezogen en gedweild), zal een vast bedrag voor speciale schoonmaakkosten van € 100 in rekening worden gebracht. Het is huurder toegestaan het bewijs te leveren dat er geen sprake is van een beschadiging of dat de kosten aanzienlijk lager zijn als die aangerekend in de speciale schoonmaakkosten.

9. Verantwoordelijkheid en plichten huurder

Huurder dient voorzichtig met het voertuig om te gaan en dient alle voor het gebruik belangrijke instructies en technische voorschriften na te leven en ervoor te zorgen dat het gehuurde voertuig altijd goed is afgesloten en beschermd is tegen diefstal. De instructies in de handleidingen van het gehuurde voertuig en van de ingebouwde apparatuur etc. moeten zorgvuldig in acht worden genomen. Huurder is met name gehouden aan het naleven van de in de verschillende landen geldende verkeersregels. Rijden is uitsluitend toegestaan met een afgesloten c.q. vergrendelde gasfles.

Huurder en medereizigers dragen zelf de verantwoordelijkheid voor het naleven van geldende voorschriften op het gebied van deviezen, gezondheid, tol, paspoort, visum, verkeer en douane. Alle eventuele kosten en nadelen die voortvloeien uit het niet-naleven van deze voorschriften komen voor rekening van voornoemde personen.

Het is verboden in de gehuurde voertuigen te roken. Indien het rookverbod voor het gehuurde voertuig wordt overtreden, zal een bedrag van € 500 op de waarborgsom worden ingehouden, één en ander om het waardeverlies te compenseren en een professionele rookreiniging uit te laten voeren. Het is huurder toegestaan het bewijs te leveren dat er geen sprake is van een schade of dat de kosten aanzienlijk lager zijn als die aangerekend in de speciale schoonmaakkosten.

Het meenemen van huisdieren, met name honden, is slechts toegestaan in speciale, voor huisdierbezitters ingerichte campers. Voor het reserveren van deze campers geldt een speciaal tarief. In alle andere campers – zonder de vermelding ‘Dogbus’ – zijn huisdieren niet toegestaan. Indien verhuurder een overtreding vaststelt, komen alle schoonmaakkosten (verwijderen van dierenharen, ozonbehandeling etc.) ten laste van huurder en wordt een bedrag voor waardeverlies van het voertuig ter hoogte van € 500 in rekening gebracht. Indien er krassen in een ‘Dogbus’ zitten of deze bijzonder vervuild is geraakt door het meenemen van een huisdier, behoudt verhuurder zich eveneens het recht voor het hieruit voortvloeiende waardeverlies van het huurvoertuig, evenals de schoonmaakkosten naderhand in rekening te brengen.

10. Reparaties en onderhoud

Huurder is gehouden gedurende de huurperiode alle noodzakelijke maatregelen te treffen om de camper in oorspronkelijke staat te retourneren. Huurder dient de waarschuwingslampjes op het dashboard in acht te nemen en, op basis van de instructies in de handleiding, de noodzakelijke maatregelen te treffen.

Huurder is met name gehouden om voorafgaand en tijdens de rit het oliepeil, de stand van het koelwater, de bandenspanning alsook de conditie van de banden te controleren.

Bij aanvang van de reis krijgt huurder een voertuig met volle Adblue-tank overhandigd. Huurder is gehouden de Adblue-tank regelmatig te controleren en ervoor te zorgen dat, zodra er waarschuwingslampjes gaan branden, de Adblue-tank onmiddellijk en op eigen kosten wordt gevuld.

Huurder is aansprakelijk voor alle gevolgen die voortvloeien uit het niet-naleven van voornoemde onderhoudsplicht.

Lopende onderhoudskosten, zoals brandstof voor het gehuurde voertuig, zijn gedurende de overeengekomen huurperiode voor rekening van huurder. Kosten voor voorgeschreven onderhoud en de noodzakelijke reparaties vanwege slijtage komen voor rekening van verhuurder.

Het aanbrengen van veranderingen en/of uitvoeren van mechanische ingrepen aan de camper is, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van verhuurder, verboden. Indien deze regel wordt geschonden, is huurder gehouden alle kosten op zich te nemen die noodzakelijk zijn om de oorspronkelijke staat van het voertuig te herstellen.

Reparaties die noodzakelijk zijn om de bedrijfs- en verkeersveiligheid van het voertuig te waarborgen, mogen enkel tijdens de huurperiode worden uitgevoerd nadat huurder hiervoor toestemming van verhuurder heeft verkregen. De reparatiekosten worden, na het overleggen van de relevante bewijsstukken, en voor zover huurder niet aansprakelijk is voor de schade, door verhuurder voldaan.

11. Aansprakelijkheid huurder en verzekering

Bij ongevallen, verlies, diefstal of onjuiste bediening van het gehuurde voertuig (bijv. door rijden op onverharde wegen) of schending van contractuele verplichtingen, zoals beschreven in paragraaf 2, 8, 9 en 10 van onderhavige Algemene Voorwaarden, is huurder aansprakelijk voor de ontstane reparatiekosten en, in geval van total loss voor de vervangingswaarde minus de restwaarde van het gehuurde voertuig, tenzij de schade huurder niet kan worden aangerekend. Daarnaast is huurder ook aansprakelijk voor eventuele vervolgschade, in het bijzonder voor waardevermindering, sleep- en bergingskosten, evenals voor expertisekosten. Indien huurder kan aantonen dat de schade niet aan zichzelf noch aan de bestuurder kan worden toegerekend, vervalt de aansprakelijkheid van huurder.

Het huurvoertuig is allrisk- en WA-verzekerd. Het verzekerd bedrag van de WA-verzekering bedraagt € 100 miljoen.

Verhuurder is gemachtigd om tegen huurder ingediende schadeclaims in diens naam af te handelen of af te wijzen en daarvoor alle redelijkerwijs zinvolle verklaringen te overleggen ten behoeve van een professionele oordeelvorming.

Indien een schadeclaim, in of buiten rechte, tegen huurder aanhangig wordt gemaakt, is huurder gehouden dit onmiddellijk na de geldendmaking van de claim kenbaar te maken. Bij in rechte geldend gemaakte vorderingen zal verhuurder het geding aanhangig maken. Verhuurder is gerechtigd in naam van huurder een advocaat in de arm te nemen die door huurder moet worden gevolmachtigd en aan wie alle vereiste informatie, evenals alle opgevraagde documenten ter beschikking moet worden gesteld.

Huurder wordt door verhuurder, volgens de grondbeginselen van een allriskverzekering, en gebaseerd op de standaard polisvoorwaarden van de AKB (Algemene voorwaarden voor Duitse autoverzekeringen) aansprakelijk gesteld tot het eigen risico, exclusief een vast schadebedrag per schadegeval van € 49. Huurder wordt toegestaan aan te tonen dat verhuurder geen schade of aanzienlijk minder schade heeft geleden dan wordt meegenomen in het schadebedrag.

Vrijstelling van aansprakelijkheid omvat schade door ongeval, m.a.w. door een plotseling van buitenaf optredend voorval met een mechanische impact. Werkingschade en breukschade worden niet aangemerkt als ongevalsschade. Schade tussen een trekkend voertuig of een getrokken voertuig of aanhanger zonder impact van buitenaf wordt evenmin als ongevalsschade aangemerkt.

Dientengevolge is schade voortvloeiend uit een schakelfout of het tanken van een verkeerde vloeistof (watertank of dieseltank), of uit een onjuist gebruik (bijv. rijden op onverharde wegen), of uit belading niet vrijgesteld van aansprakelijkheid.

Schade veroorzaakt door een onjuiste bediening van het zonnescherm, aan de binnenzijde van het gehuurde voertuig of aan het klapdak met daktent is evenmin vrijgesteld van aansprakelijkheid.

Hieronder volgen nog enkele instructies:

   • Het zonnescherm mag bij stevige wind of regenval niet worden uitgetrokken en een uitgetrokken zonnescherm dient altijd in het oog gehouden te worden. De kosten voor een nieuw zonnescherm inclusief montage komen bij onjuiste bediening ten laste van huurder. Voornoemde kosten kunnen hoger liggen dan de waarborgsom.
   • Indien de tank wordt gevuld met verkeerde diesel, kan het watersysteem niet worden gereinigd. Het systeem moet dientengevolge volledig worden vervangen. Het betreft de tanks, boiler, pomp, waterkraan en -leidingen. Kosten hiervoor komen geheel ten laste van huurder. Huurder is eveneens aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade aan het voertuig en accessoires. Dit geldt ook wanneer de dieseltank wordt gevuld met de verkeerde brandstof.

Huurder is volledig aansprakelijk – ongeacht of er sprake is van schuld of niet – voor de volgende vormen van schade, waarbij de aansprakelijkheid gedeeltelijk door de Zorgeloos-pakketten (paragraaf 13) kan worden beperkt of uitgesloten:

Schade aan banden: Kosten voor een sleepdienst, de banden zelf of monteren van de banden komen eveneens ten laste van huurder. Het reservewiel van het gehuurde voertuig mag niet door huurder worden gemonteerd, dit dient door een sleep- of pechdienst te gebeuren;

Steenslag in de ruiten: Bij steenslag in ruiten, wordt de ruit, afhankelijk van de grootte en locatie, gerepareerd of vervangen;

Schade aan de binnenkant van het voertuig.

Overige schade: Schade veroorzaakt door het rijden op onverharde wegen, inclusief de daaruit voortvloeiende kosten voor berging, wegslepen en/of schade aan de banden. Beperking van voornoemde schade door het afsluiten van een van de Zorgeloos-pakketten (zie: paragraaf 13) is uitgesloten.

Schade aan het voertuig veroorzaakt door gebruik van veerboten of autotreinen wordt niet door de verzekering gedekt. Alle kosten voor schade die tijdens gebruik van voornoemde transportmiddelen zijn ontstaan, komen voor rekening van huurder. Huurder is gehouden verhuurder op de hoogte te stellen van schade veroorzaakt door gebruikmaking van veerboten en andere transportmiddelen.

Voor jonge bestuurders onder de 23 jaar geldt bij schade een eigen risico € 2500 per schadegeval. In alle andere gevallen bedraagt het eigen risico in beginsel € 1500. Huurder beschikt over de mogelijkheid het eigen risico te verlagen door het afsluiten van de door verhuurder op de website, bij de sectie Service, aangeboden Zorgeloos-pakketten. Meer informatie hierover staat in paragraaf 13.

Huurder is volledig aansprakelijk ingeval van bewuste schending van de contractuele verplichtingen, met name voor schade veroorzaakt door gebruik van het voertuig door een daartoe niet gerechtigde bestuurder of gebruik van het gehuurde voertuig voor ongeoorloofde doeleinden. In geval van vluchtmisdrijf door huurder of bewuste schending van diens verplichtingen conform paragraaf 12, is huurder eveneens volledig aansprakelijk, behalve wanneer voornoemde schending geen invloed heeft op de constatering van het schadegeval. Indien huurder opzettelijk schade veroorzaakt, wordt dit aangemerkt als grove schending van de contractuele verplichting en is huurder volledig aansprakelijk voor de schade. Indien huurder schade veroorzaakt door grove nalatigheid zijnerzijds, is huurder aansprakelijk naar de maatstaven van diens schuld; de bewijslast dat er geen sprake was van grove nalatigheid ligt bij de huurder.

In overige gevallen is huurder aansprakelijk conform de geldende wet- en regelgeving.

Verhuurder berekent en regelt schade op basis van een kostenraming van een geautoriseerd Duits garagebedrijf of door eigen personeel, één en ander met behulp van standaard software voor het berekenen van schade (SilverDAT), evenals op basis van de kostenstructuur van een geautoriseerd garagebedrijf op locatie bij verhuurder.

Voor de afhandeling van een tijdens de huurperiode ontstane schade, ongeacht de aard, welke door verhuurder moet worden afgehandeld, worden administratiekosten ter hoogte van € 49 in rekening gebracht.

Het vroegtijdig afleveren van het gehuurde voertuig bij de vestiging of in de buurt van de vestiging (ongeacht of dit op openbaar- of privéterrein is) gebeurt op eigen risico! Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade die vóór het verstrijken van de huurperiode is ontstaan.

Bij verlies van de autopapieren brengt verhuurder administratiekosten ter hoogte van € 200 in rekening. Bij verlies van de autosleutel brengt verhuurder administratiekosten ter hoogte van € 1000 in rekening.

12. Ongevallen en schade

In geval van pech of storing aan het gehuurde voertuig (bijv. motorlampje brandt, bandenpech) dient de hotline van verhuurder te worden gebeld voor overleg.

Bij beschadiging van het gehuurde voertuig gedurende de huurperiode is huurder gehouden verhuurder onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen van de omstandigheden die tot beschadiging van het gehuurde voertuig hebben geleid. Op het schadeformulier moeten de namen en adresgegevens van de betrokken personen en eventuele getuigen, evenals de kentekens en verzekeringsgegevens van de betrokken voertuigen vermeld staan. Hiervoor moet huurder het schadeformulier, dit invulformulier ligt bij de autopapieren in het dashboardkastje, nauwkeurig en waarheidsgetrouw invullen. Dit invulformulier kan te allen tijde telefonisch of via de website via verhuurder worden opgevraagd. Huurder dient het formulier te scannen en de scan onmiddellijk te mailen naar damage@roadsrufer.com.

Indien huurder voornoemde verplichting niet nakomt, behoudt verhuurder zich het recht voor een contractuele boete in rekening te brengen van € 1000. Aangevuld met eventuele aansprakelijkheid zoals bepaald in paragraaf 11.

Daarnaast is huurder gehouden om na een ongeval, brand, diefstal, wild- of andere schade onmiddellijk de lokale politie te verwittigen. Voornoemde geldt ook voor ongevallen met eigen schuld waarbij geen derden zijn betrokken. Indien huurder verzuimt de schade door de politie te laten constateren, is huur volledig aansprakelijk voor alle uit het verzuim voortvloeiende economische schade voor verhuurder. Claims van de tegenpartij zijn niet-ontvankelijk.

Behalve het officiële Europese schadeformulier, mogen er geen andere documenten inzake het ongeval worden ondertekend.

Indien er onderweg schade wordt geconstateerd, dient verhuurder hier onmiddellijk per e-mail van op de hoogte te worden gesteld. Indien reparatie nodig is en om verdere schade te voorkomen, moet het gehuurde voertuig onmiddellijk worden geparkeerd. Verder rijden, ook de rit naar het dichtstbijzijnde garagebedrijf, mag uitsluitend met goedkeuring van verhuurder. Voornoemde geldt niet, indien de aard van de schade eventuele gevolgschade uitsluit.

Indien huurder het gehuurde voertuig naar een garagebedrijf brengt of laat brengen, dient verhuurder onmiddellijk op de hoogte te worden gesteld van de openingstijden en, alvorens opdracht tot reparatie te geven, te worden geïnformeerd over de duur en kosten van de reparatie. Voor de reparatie moet eerst toestemming worden gegeven. Verhuurder neemt de reparatiekosten uitsluitend voor zijn rekening indien toestemming voor de reparatie werd gegeven en na het overleggen van de bijbehorende bewijsstukken. De adres- en contactgegevens van het garagebedrijf moeten onmiddellijk aan verhuurder worden meegedeeld.

13. Zorgeloos-pakketten

Om zijn aansprakelijkheid, zoals bepaald in paragraaf 11, te verminderen kan huurder bij boeking een Zorgeloos-pakket afsluiten.

Het Basic-Zorgeloos-pakket zit standaard bij iedere boeking inbegrepen. Dit basispakket bestaat uit de volgende componenten:

   • Eigen risico van € 1500. Voor jonge bestuurders onder de 23 geldt een eigen risico van € 2500.
   • Onbeperkt aantal kilometers
   • Een extra bestuurder zonder meerkosten
   • Mobiliteitsservice: Bij pech in binnen- en buitenland zorgt verhuurder voor een vervangend voertuig c.q. zorgt ervoor dat een reparatie zo snel mogelijk wordt uitgevoerd
   • Pechhulp: Verhuurder draagt zorg voor adequate pechhulp, waarbij alle diensten in overleg moeten worden afgestemd via de 24-uur bereikbare hotline van verhuurder

Bij het aanvullende Advanced-Zorgeloos-pakket profiteert huurder, naast de voordelen van het Basic-Zorgeloos-pakket, ook nog van de volgende services:

   • Een tweede bestuurder zonder meerkosten
   • Het eigen risico (zie: paragraaf 11) bedraagt € 800 c.q. € 1500 voor jonge bestuurders onder 23 jaar
   • Verzekering voor ruitschade klein: Huurder is niet aansprakelijk voor glasschade veroorzaakt door steenslag buiten het gezichtsveld in geval van scheurtjes tot maximaal 2 cm

Bij het aanvullende Complete-Zorgeloos-pakket profiteert huurder, naast de voordelen van het Basic-Zorgeloos-pakket en het Advanced-Zorgeloos-pakket, ook nog van de volgende services:

   • Onbeperkt aantal extra bestuurders
   • Het eigen risico (zie: paragraaf 11) vervalt c.q. bedraagt slechts € 500 voor jonge bestuurders onder 23 jaar
   • Verzekering voor ruitschade groot: Huurder is niet aansprakelijk voor glasschade veroorzaakt door steenslag.
   • Verzekering voor schade aan banden: Huurder is niet aansprakelijk voor schade aan de banden
   • Verzekering binnenruimte: Huurder is niet aansprakelijk voor schade aan de binnenruimte (m.u.v. zonnescherm c.q. klapdak)

Ook bij beperkte aansprakelijkheid door het afsluiten van het Advanced-Zorgeloos-pakket en/of het Complete-Zorgeloos-pakket geldt dat, indien de schade huurder kan worden aangerekend, de algemene regels voor aansprakelijkheid, zoals vermeld in paragraaf 11, van toepassing zijn. Met name indien huurder opzettelijk schade veroorzaakt, wordt dit aangemerkt als grove schending van de contractuele verplichting en is huurder volledig aansprakelijk voor de schade. Indien huurder schade veroorzaakt door grove nalatigheid zijnerzijds, is huurder aansprakelijk naar de maatstaven van diens schuld; de bewijslast dat er geen sprake was van grove nalatigheid ligt bij de huurder.

14. Aansprakelijkheid verhuurder

Eventuele aansprakelijkheid van verhuurder door schending van contractuele verplichtingen blijft beperkt tot opzet en grove nalatigheid, inclusief opzet en grove nalatigheid van diens vertegenwoordigers en plaatsvervangers. Verhuurder is aansprakelijk conform de wettelijke voorschriften en voor zover er sprake is van schending van een essentiële contractuele verplichting (kardinaalsplicht). In een dergelijk geval blijft de aansprakelijkheid beperkt tot de omvang van de vergoeding van de redelijkerwijs te verwachten schade. Aansprakelijkheid voor letsel aan leven, lichaam of gezondheid door schuld blijft onverlet.

Verhuurder stelt het gehuurde voertuig beschikbaar bij aanvang van de huurperiode. Indien het gehuurde voertuig om een bepaalde reden bij aanvang van de reis niet beschikbaar zijn, stelt verhuurder een gelijksoortig vervangend voertuig ter beschikking. Indien dit ook niet mogelijk is, zal verhuurder de door huurder betaalde bedragen terugstorten.

Voor zover mogelijk zal verhuurder, bij schade of reparatie tijdens een huurperiode aan het gehuurde voertuig, proberen een vervangend voertuig te bieden, afhankelijk van de beschikbaarheid. Met uitzondering van schade door aanvankelijke gebreken, dient de huur ook in geval van schade of reparatie te worden doorbetaald, vermindering op grond van § 536 BGB is in dit opzicht uitgesloten. Huurder heeft geen recht op vergoeding gedurende benodigde reparatiedagen c.q. misgelopen vakantiedagen vanwege schade die zich tijdens een huurperiode voordoet.

Indien huurder bij inlevering van het gehuurde voertuig objecten achterlaat, is verhuurder redelijkerwijs gehouden voornoemde objecten in bewaring te geven, waarbij kosten voor rekening van huurder komen.

In het individuele geval dat privé-voertuigen op het terrein van verhuurder worden geparkeerd, is verhuurder niet aansprakelijk te stellen voor eventuele schade of diefstal.

15. Tolheffing

Huurder dient alle te betalen tol- en/of registratiekosten ter plaatse en vooraf per overschrijving of creditkaart te voldoen. Huurder is gehouden om zich voorafgaand aan aankomst in het vakantieland op de hoogte te stellen van eventueel ingestelde tolheffingen en milieuzones en, indien vereist, zich van tevoren te registreren.

Voor reizen naar Noorwegen en de betalingsmogelijkheden aldaar, dient huurder vóór vertrek de website www.autopass.no te raadplegen. Daarnaast is huurder gehouden zich van tevoren te registreren op www.epcplc.com/rental.

Voor reizen naar Zweden moet huurder zich van tevoren via www.epass24.com registreren. Na overhandiging van het gehuurde voertuig kan het kenteken nog aan de registratie worden toegevoegd.

Indien huurder een camper bij een Franse vestiging heeft gehuurd, is het gehuurde voertuig al voorzien van het milieuvignet (Crit‘ Air). In geval huurder naar Frankrij wil reizen met een voertuig dat via een vestiging buiten dat land is gehuurd, is huurder gehouden dit uiterlijk twee weken voor aanvang van de huurperiode aan verhuurder te melden, één en ander ten behoeve van het verkrijgen van de vereiste voertuiggegevens.

In Portugal is registratie of het kopen van een Toll Card via www.portugaltolls.com alleen dan vereist, wanneer huurder op tolwegen rijdt waar de tol op elektronische wijze wordt betaald. Deze trajecten zijn duidelijk herkenbaar.

Bij niet-nakoming brengt verhuurder voor iedere aanmaning voor betaling van tol of bekeuringen extra administratiekosten in rekening ter hoogte van € 19.

16. Registratie van persoonsgegevens

Ten behoeve van het uitvoeren en/of nakomen van de overeenkomst met huurder is de verwerking door verhuurder van de persoonsgegevens van huurder vereist. Voor de omvang van de gegevensverwerking evenals de eenduidige rechtsgrond en andere informatie verwijzen we naar artikel 13 AVG van de privacyverklaring van verhuurder. De verklaring staat op: https://rodsurfer.com/nl/avg/

Overdracht van gegevens aan derden vindt in principe niet plaats.

Het kan echter in bepaalde gevallen voorkomen dat wij door openbare instanties of particuliere dienstverleners (zoals uitbaters van parkeerruimte, tolkantoren) worden gesommeerd voornoemde gegevens vrij te geven.

Door gebruikmaking van een GPS kunnen de tijdens de huurperiode ingevoerde navigatiegegevens mogelijkerwijs in het gehuurde voertuig zijn opgeslagen. Door het aansluiten van mobiele of ander apparatuur in/op het gehuurde voertuig kunnen gegevens van voornoemde apparatuur mogelijkerwijs in het gehuurde voertuig zijn opgeslagen. Indien huurder het onwenselijk acht dat voornoemde gegevens na inlevering van het voertuig opgeslagen blijven in het gehuurde voertuig, dient huurder zorg te dragen voor het wissen van deze gegevens alvorens het voertuig in te leveren. Voor het wissen van de gegevens kunnen de navigatie- en communicatiesystemen van het voertuig via het Instellingenmenu worden gereset. Raadpleeg de instructies in de handleiding in het dashboardkastje. Verhuurder is niet gehouden voornoemde gegevens te wissen.

17. Overdracht van rechten

Overdracht van rechten voortvloeiende uit de huurovereenkomst aan derden, zoals een echtgenoot of andere passagiers, is verboden en uitgesloten. Dit geldt ook voor het inroepen van andere rechten in eigen naam.

18. Bevoegd recht en verjaring

De bevoegde rechtbank voor geschillen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst is München.

Voor zover door de politie proces-verbaal van het ongeval werd opgemaakt, zijn schadeclaims van verhuurder aan huurder pas opeisbaar wanneer verhuurder in de gelegenheid is gesteld het onderzoeksdossier te raadplegen. De verjaringstermijn begint uiterlijk zes maanden na inlevering van het huurvoertuig.